Observatori Ciutadà Municipal de les Franqueses del Vallès empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
El teu pressupost a midaCOM FARIES TU EL PRESSUPOST DE LES FRANQUESES?

A través d'aquest enllaç  pots baixar-te un full excel en què podràs modificar, segons el teu criteri,  les partides de despeses pressupostades per l'ajuntament, així com introduir-ne d'altres no contemplades. Podràs comprovar en tot moment la desviació de la  manipulació que en facis respecte dels ingressos oficialment pressupostats. Serà el teu pressupost alternatiu.

Funcionament:

 A les columnes A i B, s’hi mostra el detall de les partides del pressupost 2016. En color groc, corresponen al patronat de cultura i en color verd al patronat d’esports.


Des de  la columna C, pots modificar el % (en +/-) de cada partida, excepte en les corresponents  als capítols 1 (sous), 3 (despeses financeres) i 9 (passius financers). La quantitat modificada quedarà reflectida a la columna D.

A les columnes G-J, hi ha una pissarra-comptador que recull els canvis que has anat introduint.

Emmarcat en les columnas G-H tens un espai  un pots introduir partides no contemplades (G) amb l’estimació económica corresponent (H).

El cost econòmic de les noves opcions inrtoduïdes quedarà operat a la pissarra-comptador (columnas G-J), amb indicació de les variacions sobre el pressupost municipal en euros i en percentatge.

El color vermell, verd o neutre et permetrà tothora ajustar el teu pressupost fins a quadrar-lo amb el de l’ajuntament.